NGÀNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị phụ trách chuyên ngành "Kỹ thuật và hạ tầng đô thị"