BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: P, nhà , Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy,
               Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) - 

Email: