MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng với mục tiêu đào tạo của ra các kỹ sư xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có tri thức và khả năng hoạt động nghề nghiệp trong các chuyên ngành lựa chọn với trình độ chuyên môn tiên tiến, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tuỳ thuộc chuyên ngành lựa chọn, sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế, tính toán, xây dựng và giám sát các công trình xây dựng giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi; lập quy hoạch, thiết kế và thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; sản xuất và chế tạo các vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý và khai thác các công trình xây dựng, v.v