Về việc phản hồi kết quả bài thi Ngoại ngữ

Nhà trường ra thông báo về việc Phản hồi kết quả thi đánh giá Ngoại ngữ của các Khóa 55, 56, 57

Đính kèm: