Hội diễn văn nghệ chào mừng 70 năm ngày truyền thống trường ĐH GTVT