ĐÀO TẠO CAO HỌC

 

 

Chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật xây dựng cung cấp các kiến thức hiện đại và thực tế, giúp người học nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Nội dung chương trình tập trung vào các lĩnh vực chính như Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ và Tổ chức, Quản lý xây dựng. Luận văn tốt nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề từ thực tế công việc của người học hoặc các vấn đề có tính thời sự trong khoa học.