TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA: KỸ THUẬT XÂY DỰNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                      Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2020

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng

(Civil Engineering)

Mã ngành: 7.58.02.01

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân/)

 

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng nhằm đào tạo cử nhân Xây dựng có năng lực chuyên môn rộng để giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý công trình xây dựng. Cử nhân ra trường có khả năng tự đào tạo, làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm để thích nghi được tại các môi trường lao động liên ngành, đa quốc gia; có tư duy tích cực, sống và làm việc có trách nhiệm với xã hội.

 

2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng có thể:

MT1. Có kiến thức rộng để có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành Xây dựng cũng như tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

MT2. Có khả năng tự đào tạo, nắm chắc các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để cập nhật với những yêu cầu, xu thế mới của ngành Xây dựng.

MT3. Có tính chủ động, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm để thích nghi được tại các môi trường lao động liên ngành trong và ngoài nước.

MT4. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng với mục tiêu đào tạo của ra các kỹ sư xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có tri thức và khả năng hoạt động nghề nghiệp trong các chuyên ngành lựa chọn với trình độ chuyên môn tiên tiến, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tuỳ thuộc chuyên ngành lựa chọn, sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế, tính toán, xây dựng và giám sát các công trình xây dựng giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi; lập quy hoạch, thiết kế và thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; sản xuất và chế tạo các vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý và khai thác các công trình xây dựng, v.v

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  • - Xây dựng dân dụng & công nghiệp:
  • - Kết cấu xây dựng:
  • - Kỹ thuật hạ tầng đô thị:
  • - Vật liệu & công nghệ xây dựng: