GIỚI THIỆU CHUNG

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trước đây là Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng giao thông, được thành lập  theo quyết định số 752/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2004 với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là: đào tạo đại học, đạo tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học (được quy định theo quyết định số 893/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 08 năm 2004).

Khi thành lập Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng giao thông 2 Bộ môn và một Trung tâm với 15 cán bộ giáo viên và tham gia giảng dạy một số chuyên ngành trong ngành xây dựng công trình giao thông.

Hiện nay, Khoa có 3 Bộ môn với gần 50 cán bộ, giảng viên trong đó có 1 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư, 14 Tiến sỹ. Khoa chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng với 4 chuyên ngành, đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cũng như tham gia đào tạo các chuyên ngành khác trong trường.

Khoa có quan hệ quốc tế rộng rãi với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học như Trường Đại học tổng hợp Darmstadt (CHLB Đức), Đại học tổng hợp Tokyo (Nhật), Khối các trường đại học Mỏ (Pháp), v.v.

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

  •  
  • Tổng số cán bộ, giảng viên: 46
  • Giảng viên: 45
  • Giáo sư, Phó Giáo sư: 5
  • Tiến sỹ: 14
  • Thạc sỹ: 19
  • Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước: 6