THÔNG BÁO về việc kỷ luật sinh viên

Ngày 21/01/2016 Hội đồng Kỷ luật sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải đã họp, xét và thống nhất kỷ luật "Đình chỉ học tập 01 năm" kể từ ngày ký Quyết định (25/01/2016) đối với 04 sinh viên của Khoa Kỹ thuật xây dựng và Khoa Cơ khí vì lý do thi hộ, nhờ thi hộ:

1. Trần Văn Bảo - MSV: 1400544 - Lớp Kỹ thuật hạ tầng đô thị K55 - Lý do: Nhờ thi hộ

2. Đặng Quang Điện - MSV: 1401980 - Lớp Vật liệu và Công nghệ xây dựng K55- Lý do: Nhờ thi hộ

3. Lê Minh Đức - MSV: 1402129 - Lớp Vật liệu và Công nghệ xây dựng K55- Lý do: Nhờ thi hộ

4. Nguyễn Đức Thuận - Lớp: Cơ khí ô tô 1 K54- Lý do: Thi hộ 

(Áp dụng mục 5 phụ lục đính kèm Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Vậy Nhà trường thông báo để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên được biết.

Đề nghị học viên, sinh viên nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế hiện hành./.